websites errors

Tôi muốn kết nối trang web:https://thaoduocpqa.com.vn/ của mình với Cloudflare nhưng khi tôi cố gắng kết nối trang không tìm thấy lỗi hiển thị trên màn hình, vui lòng khắc phục lỗi này.

Hello there,

The site isn’t using Cloudflare as of now. So, what’s that page error you get? Doesn’t seem to be related to CF.