Tôi bị lỗi 521 khi kết nối host

tôi dùng host directadmin nhưng vì bật ssl lỗi nên dùng cloudflare
trước đó host tôi hoạt động bình thường
nhưng sau khi cấu hình sang cloudflare thì báo lỗi 521

1 Like

This topic was automatically closed 15 days after the last reply. New replies are no longer allowed.