Thêm tên miền cấp 3 vào cloudflare

Hiện tại vnnic Việt Nam đã cho phép sử dụng tên miền cấp 3 có dạng ai.vn, id.vn và io.vn
Việc này nó giống như việc thêm com.vn, net.vn, pro.vn… trước đây
Nhưng cloudflare chưa hỗ trợ
Bạn nào có thể liên hệ để sử dụng cloudflare không?
Cảm ơn

chờ mấy bác bên vnnic add domain này vào bác ạ
https://publicsuffix.org/submit/

list domain được hỗ trợ:
https://publicsuffix.org/list/public_suffix_list.dat

This topic was automatically closed 3 days after the last reply. New replies are no longer allowed.