Không kết nối với cloudflare

Tôi đã kết nối máy chủ 24h rồi. Hiện tại chưa kết nối được vẫn đang báo chờ xử lý.

What is your domain name?

1 Like