Insecure text reappeared

Tôi cũng đã cài đặt thành công DNS tại nhà quản lí tên miền của tôi theo hướng dẫn của cloudflare, dòng chữ không bảo mật đã biến mất.
Nhưng sau đó 1 giờ, dòng chữ đó lại xuất hiện, cloudflare thì vẫn báo đang hoạt động.
Các bạn pro chỉ giúp với.

What do you mean by “insecure text”? :thinking:
Can you post screen shots or provide the domain?

1 Like

This topic was automatically closed after 31 days. New replies are no longer allowed.