CommunityTip - Cách khắc phục lỗi DNS PROBE FINISHED NXDOMAIN

Lỗi
Hãy thử các đề xuất trong mục Lời khuyên của cộng đồng này để giúp bạn khắc phục lỗi DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN.

Tổng quan
NXDOMAIN là từ viết tắt của non-existent domain (tên miền không tồn tại). Khi không thể phân giải được tên miền, sự cố có thể là do máy chủ DNS hoặc tên miền mới được đăng ký hoặc chưa được đăng ký. NXDOMAIN cũng có thể diễn ra do sự cố mạng hoặc máy chủ DNS. Một phản hồi không phải là địa chỉ IP hợp lệ (ví dụ: hết thời gian chờ, SERVFAIL, NXDOMAIN hoặc NOERROR) rất có thể chỉ ra nguồn gốc là nguồn gây ra sự cố của bạn. Khi điều này xảy ra, bạn sẽ thấy thông báo “DNS PROBE FINISHED NXDOMAIN” hoặc “ERR_NAME_RESOLUTION_FAILED”.

Trung tâm chẩn đoán của Cloudflare
Kiểm tra: máy chủ tên, DNSSEC, cấu hình bản ghi DS, kết nối với ‘domain.com’ có hoạt động hay không, kết nối với ‘www.domain.com’ có hoạt động hay không & đối với các bản ghi MX hiện có

Những ý tưởng để khắc phục nhanh lỗi

  1. Tên miền không được trỏ đến máy chủ tên của Cloudflare. Liên hệ với đơn vị đăng ký tên miền của bạn và yêu cầu họ trỏ tên miền tới máy chủ tên Cloudflare của bạn.

  2. Quá trình truyền DNS cần một khoảng thời gian, vì vậy, hãy đợi những thay đổi gần đây có hiệu lực.

  3. Không có tên miền phụ nào được cấu hình trong cài đặt DNS của bạn hoặc địa chỉ IP gốc được chỉ định trong thẻ DNS của bạn không chính xác.

  4. Nếu example.com không phân giải được, điều đó có thể cho thấy không có bản ghi A cho tên miền rỗng. Chuyển đến thẻ DNS và tạo một bản ghi A với “@” làm tên và địa chỉ IP nguồn gốc của bạn làm giá trị.

  5. Nếu bạn thấy lỗi và gặp phải thời gian tải chậm, hãy lưu ý rằng Cloudflare không lưu vào bộ nhớ cache HTML theo mặc định. Khi một yêu cầu được thực hiện đối với HTML, Cloudflare sẽ cần phải chuyển tiếp yêu cầu đến nguồn gốc của bạn và phản hồi lại cho người truy cập của bạn. Để cải thiện thời gian tải, bạn có thể xem xét việc lưu HTML chỉ vào bộ nhớ cache tại Cloudflare. Làm thế nào để lưu vào bộ nhớ cache HTML tĩnh? Thay vào đó, Cloudflare sẽ cung cấp nội dung cho người truy cập của bạn.

  6. Whois sẽ hiển thị máy chủ tên của Cloudflare nhưng tôi đang bị tấn công và/hoặc Cloudflare bị tạm dừng trên trang web của bạn. Thay đổi các cài đặt đó và kiểm tra lại.

Tìm hiểu thêm
https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/205195708-Changing-your-domain-nameservers-to-Cloudflare

Hướng dẫn cộng đồng
https://community.cloudflare.com/t/the-dns-tab/71719

Tài nguyên về kiến thức cơ bản
Trung tâm trợ giúp
YouTube

Nghiên cứu sự cố
Cộng đồng
Google

Nếu bạn cần trợ giúp thêm
Cộng đồng này luôn có những người dùng Cloudflare khác có thể hỗ trợ bạn, hãy đăng nhập vào Cloudflare và đăng câu hỏi của bạn lên mục Cộng đồng. Khi bạn đăng trên mục Cộng đồng, hãy đảm bảo bao gồm những thông tin sau đây nhiều nhất có thể: thông báo lỗi cụ thể mà bạn đang thấy, các URL mà lỗi này đang xảy ra, ảnh chụp màn hình của lỗi và các bước mô phỏng lỗi. Vui lòng cho biết các bước khắc phục sự cố bạn đã thử để chúng tôi có thể trợ giúp bạn.

Đây là một Lời khuyên của cộng đồng của Cloudflare, để xem lại các lời khuyên khác, hãy nhấn vào đây.

Çevirme…traduzir…翻译…traducir…Traduire…Übersetzen…:greyg: Translate this Tip

FXNXCT 102219