Blokowanie adresów IP dla całej strony

Szukam podpowiedzi, w jakiś sposób ustawić konkretne adresy IP dla całej witryny, aby dla tych adresów IP strona była niewidoczna Wykonałem to w opcji Security WAF, następnie Tools, tam dodałem adres IP, jako blokowanie dla strony, ale niestety strona nadal się wyświetla dla adresów IP, które zostały przypisane za wszelką pomoc będę wdzięczny.

I’m looking for a hint, somehow set specific IP addresses for the entire site, so that the page is invisible for these IP addresses I did it in the Security WAF option, then Tools, there I added the IP address as blocking for the page, but unfortunately the page is still displayed for addresses IPs that have been assigned for any help I will be grateful.

This topic was automatically closed 15 days after the last reply. New replies are no longer allowed.