Bản ghi chưa phân phối hoàn toàn

Xin chào mọi người, tôi chưa quen với việc sử dụng Cloudflare. Ngày 16/4 vừa qua, tôi có tạo một bản ghi để tạo tên miền phụ cho website. Tôi muốn hỏi cần tốn thời gian bao lâu để bản ghi đó có thể phân phối hoàn toàn. Cảm ơn mọi người

What domain?

1 Like

This topic was automatically closed 15 days after the last reply. New replies are no longer allowed.